Erotisch Sprookje Erotisch Sprookje
Erotisch Sprookje, Verhaaltjes voor volwassenen voor het slapen gaan  
Privacy

Wij vinden het absoluut belangrijk om de door jouw verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij zullen nooit de door jouw verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door jouw verstrekte persoonsgegevens.

LET OP, wij loggen je ip-adres. Wij tonen je IP adres nooit, maar slaan deze op in geval van ernstig misbruik.

Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend Erotisch Sprookje Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Alle informatie en beeldmateriaal op deze website, met uitzondering van reclame uitingen, is exclusief eigendom van Erotisch Sprookje, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van je pc en zorgen ervoor dat je gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites je computer 'herkennen'. Je hoeft dus, als je deze sites opnieuw bezoekt, niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Je kunt je browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat je wordt gewaarschuwd als cookies aan je pc worden verzonden.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Erotisch Sprookje is het mogelijk dat de informatie die op Erotisch Sprookje wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Erotisch Sprookje zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Erotisch Sprookje.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Erotisch Sprookje geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Erotisch Sprookje, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Erotisch Sprookje te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Erotisch Sprookje verkregen is. Erotisch Sprookje garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Erotisch Sprookje verkregen informatie. De informatie op Erotisch Sprookje wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De redactie, de webmaster, de Internet-provider of Erotisch Sprookje zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in de opgenomen aanbiedingen van derden. Prijswijzingen en typefouten zijn voorbehouden. Tevens aanvaarden wij geenaansprakelijkheid voor diensten betrokken bij derden via deze site.

Erotisch Sprookje — Verhaaltjes voor volwassenen voor het slapen gaan Meer over Erotisch Sprookje Privacybeleid en Copyright